Halika at Samahan Kami

Lahat ng bisita ay malugod na inaanyayahan na lumahok sa aming mga Serbisyo sa Linggo sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw! Bawat Linggo ay nagtitipon tayo para kumanta ng mga himno, makinig sa mga sermon, at matuto tungkol kay Jesucristo. Ang pagpunta sa simbahan ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong mabuhay muli sa espirituwal, isentro ang ating buhay kay Jesucristo, at makipag-ugnayan sa iba na nagsisikap na mamuhay tulad ng Tagapagligtas.

Mga Simbahan sa Malapit

Roma 1st Ward

Serbisyong Linggo sa ganap na 10:00 AM

Via Bra, 34, 00166 Roma RM, Italy

Paano puntahan

Roma 4th Ward

Serbisyo sa araw ng Linggo: 10:00 AM

Via Isole del Capo Verde 163, 00121 Lido di Ostia RM

Paano puntahan

Roma 2nd Ward

Serbisyo sa araw ng Linggo: 9:00 AM

Via di Settebagni, 376, 00139 Roma RM, Italy

Paano puntahan

Roma 5th Ward

Serbisyong Linggo sa 10:10 AM

Via di Settebagni, 376, 00139 Roma RM, Italy

Paano puntahan

Roma 3rd Ward

Serbisyo sa araw ng Linggo: 10:00 AM

Via Delle Alzavole, 45, 00169 Roma RM, Italy

Paano puntahan

Sabina Branch

Serbisyo sa araw ng Linggo 10:30 N.U.

Località Bei Poggi, 00065 Fiano Romano RM

Paano puntahan

Lahat ng Bisita ay Malugod na Inaanyayahang Dumalo

Ano ang Dapat Asahan

Sacrament Meeting

Ang pangunahing pulong para sa lahat ay tinatawag na sacrament meeting. Ito ay binubuo ng mga awit, panalangin, at sermon (o “mga mensahe”) na ibinibigay ng iba’t ibang miyembro ng kongregasyon bawat linggo. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng pulong na ito ay kapag nakibahagi kami sa sakramento (o Komunyon).

Musika at Mga Himno

Ang pag-awit tungkol sa Tagapagligtas at sa aming mga pagpapala ay nakatutulong sa amin na mapalapit sa Diyos. Ang isang karaniwang na serbisyo sa simbahan ay mayroong tatlo o apat na himno na kinakanta ng buong kongregasyon. Maaaring mayroon ding mga karagdagang musical number ng isang choir, isang maliit na grupo, o isang soloist. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan at hinihikayat na sumamba kasama namin sa pamamagitan ng pag-awit, anuman ang kanilang talento sa musika.

Pagpapatotoo sa Isa't Isa

Sa unang Linggo ng bawat buwan, walang karaniwang mga sermon. Sa halip, ang sinumang miyembro ng kongregasyon ay maaaring umakyat sa pulpito at magpahayag ng kanyang damdamin tungkol sa ebanghelyo. Habang nakikinig kami sa mga karanasan ng iba at nadarama na pinupuno ng Espiritu ng Diyos ang aming mga puso, mas tumitibay ang aming mga paniniwala at pananampalataya.

Sample Program

Mga Klase sa araw ng Linggo

Mayroong iba't ibang klase para sa mga bata at adult ayon sa kanilang edad na idinaraos bago o pagkatapos ng sacrament meeting. Sa mga klase na ito ay sama-sama naming pinag-aaralan ang mga banal na kasulatan at ang tungkol kay Jesucristo. Kung nais mong dumalo sa mga karagdagang pulong na ito, tanungin lamang ang isang tao sa simbahan, at masaya ka niyang tutulungan na mahanap ang tamang silid-aralan.

Mga Madalas Itanong

Ang aming pangunahing pulong sa pagsamba ay tinatawag na sacrament meeting. Ito ay idinaraos sa aming mga sacrament hall sa araw ng Linggo at tumatagal ng isang oras. Maaari kang pumuntang mag-isa o kasama ang iyong pamilya; mayroong mga bata sa halos lahat ng aming mga kongregasyon.

Kumakanta kami ng mga himno (may mga aklat ng himno). Ang mga miyembro ng Simbahan ay nag-aalay ng pambungad at pangwakas na mga panalangin. Nakikibahagi kami sa sakramento (komunyon), na binubuo ng inihandang tinapay at tubig, na binabasbasan at ipinapasa sa mga miyembro ng kongregasyon ng mga mayhawak ng priesthood. At nakikinig kami sa dalawa o higit pang mga tagapagsalita na karaniwang mga miyembro ng kongregasyon. Baka magtaka ka na wala kaming iisang pastor o mangangaral. Mayroon kaming isang hindi binabayarang bishop na siyang namumuno sa bawat kongregasyon (tinatawag na ward).

Hindi. Hindi kinakailangang lumahok ang mga bisita sa anumang paraan. Maaari ka lamang umupo at masiyahan sa serbisyo.

Hindi. Hindi kami humihingi ng mga donasyon o nagpapasa-pasa ng isang plato para sa mga donasyon.

Bago o pagkatapos ng sacrament meeting ay may iba't ibang mga pulong batay sa edad na maaari ninyong daluhan ng iyong mga anak. Kung gusto mong dumalo sa mga karagdagang pagpupulong na ito, magtanong lamang sa isang tao. Kung hindi niya alam, siguradong makakahanap siya ng isang taong may alam tungkol sa mga klase!

Halika at Sumamba Kasama Namin!

Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Rome Temple Visitors' Center sa +39 06 9480 5158

Inaanyayahang Dumalo ang mga Bisita. Libre ang Parking.
Tagalog