Ang mga bisita sa lahat ng edad ay malugod na inaanyayahan at hinihikayat na dumalo sa mga debosyonal, mga musical event, at mga aktibidad na idinaraos ng Italy Rome Temple Square. Ang lahat ng mga kaganapan ay libre at bukas sa publiko. Para mag-iskedyul o magdaos ng isang kaganapan, tawagan kami o mag-email sa amin.

Paparating na mga Kaganapan

Guitar Recital ni Umberto Realino
via di Settebagni n. 354-380
Roma, Roma 00139 Italy
, 2023-06-17 18:00:00

Ang mga bisita ay inaanyayahan at hinihikayat na dumalo sa mga kaganapan. Ang Rome Temple ay bahagi ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nagdaraos kami ng mga konsiyerto, debosyonal, art exposition, at iba pang mga kaganapan na tinatangkilik ng mga tao sa lahat ng relihiyon. Ang mga pagsamba sa araw ng Linggo ay ginaganap sa mga meetinghouse sa malapit. Matuto pa >>

Mga Madalas Itanong

Ang lahat ng mga kaganapan ay libre at bukas sa publiko, at walang tiket na kailangan.

Siyempre naman! Ang lahat ay malugod na inaanyayahang dumalo sa aming mga kaganapan at mga serbisyo sa pagsamba. Inaanyayahan ka naming samahan kami, anuman ang iyong pinagmulan!

Ang karamihan sa mga kaganapan ay angkop sa mga tao sa lahat ng edad at ang mga bata ay malugod na inaanyayahang dumalo! Ang lahat ng mga kaganapan ay makakatulong na makadama ng inspirasyon ang mga indibiduwal at gayundin ang mga pamilya, na maglalapit sa kanila kay Cristo.

Ang ating mga Kristiyanong pagsamba ay nagaganap bawat linggo, at ang mga aktibidad ng kabataan ay palaging ginagawa. Makakahanap ka ng higit pang impormasyon tungkol sa aming mga serbisyo sa pagsamba at iskedyul dito . Ang iba pang mga kaganapan tulad ng mga konsyerto, pagtatanghal, at mga debosyonal ay nangyayari sa bawat buwan. Sa panahon ng Pasko, mas maraming kaganapan.