Halika at Bisitahin ang Rome Temple Visitors' Center

Inaanyayahan ka naming bumisita kasama ng iyong pamilya at mga kaibigan at magkaroon ng personal na karanasang nakasentro kay Cristo na nagbibigay-kaalaman, nagbibigay-inspirasyon, at masaya!

Ano ang Makita Sa Visitors' Center

Ang Christus Kwarto

Isang nakamamanghang rotunda na nagtatampok ng replica ng Thorvaldsen's Christus kasama ang 12 sa mga orihinal na apostol na matatagpuan sa Church of Our Lady sa Copenhagen, Denmark. Nagtatampok ang rotunda ng orihinal na curving mural ni Joseph Brickey ng isang Italyano na kanayunan na may sinag ng sikat ng araw na nagpapatingkad sa Christus.

Ang Villa

Ang maaliwalas na replika ng tradisyonal na bahay sa Italy ay nagbibigay ng perpektong lugar para makausap ang magigiliw na volunteer, magtanong, o pag-isipan ang kahalagahan ng pamilya at pagtitipon sa plano ng Diyos.

Modelo ng Templo

Isa sa limang modelo lamang ng templo sa mundo, ang scale replica na ito ay nagpapakita sa loob ng templo kung saan ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagsasagawa ng mga sagradong ordenansa at nangako sa Diyos. Ipapaliwanag ng mga boluntaryo ang mga ordenansa at simbolismo ng bawat silid.

Stained Glass

Pagmasdan ang nakamamanghang orihinal na likhang stained glass na pinamagatang "Come Unto Me" na ginawa nina Tom at Gayle Holdman at ng kanilang art studio. Sa unang tingin, ang likha ay tila isang eksena na nagtatampok kay Cristo at sa Kanyang mga disipulo, ngunit kapag tiningnan nang malapitan, makikita ang higit sa 100 larawang may kaugnayan sa ministeryo ng Tagapagligtas dito sa lupa at mga simbolo mula sa bawat talinghaga Niya sa Bagong Tipan.

Libreng Tour

Huwag mag-atubiling pumasok at maglakad-lakad dito. Ngunit nais ka rin naming bigyan ng isang personal na guided tour kasama ang isa sa aming magigiliw na volunteer, o mag-book ng virtual tour upang malaman ang ilang mga insight tungkol sa magandang sining na itinampok sa sentro ng mga bisita, ang layunin ng mga templo, at sagutin ang anumang mga tanong. Hindi kinakailangan ang advanced na pag-iskedyul para sa mga personal na bisita.

Mesa ng Aklat ni Mormon

Tuklasin ang Aklat ni Mormon, Isa pang Tipan ni Jesucristo, sa mahigit 24 na wika, at makatanggap ng libreng kopya para mabasa mo ito.

Mga Theater Room

Manood ng maiikling video na nakasentro kay Jesucristo at sa kagalakang nagmumula sa pagmumuhay ng Kanyang Ebanghelyo. Manood rin ng isang video para malaman kung ano ang nasa loob ng Templo.

Tuklasin ang Kwento ng Iyong Pamilya

Ang Family History Library ay isang pasilidad kung saan ang lahat ay maaaring pumunta at matuto nang higit pa tungkol sa kanilang family history at makaranas ng kagalakan habang sila ay natutuklasan, nagtitipon, at nag-uugnay sa kanilang pamilya—nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.

May mga dalubhasang research specialist na palaging nariyan para magbigay ng libreng personal na tulong para mahanap mo ang iyong mga ninuno at palaguin ang iyong family tree.

Matuto Nang Higit Pa

Sumamba sa Amin

Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa aming mga serbisyong Kristiyano na nakatuon sa pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Ikaw ay inaanyayahang dumalo at samahan kami sa aming serbisyo sa pagsamba kung saan kami ay umaawit ng mga himno, nakikinig ng mga sermon, at natututo pa tungkol sa Tagapagligtas na si Jesucristo.

Samahan Kami

Ano ang Visitors' Center?

Ang Visitors' Center ay bahagi ng Rome Italy Temple complex kung saan ang mga bisita ay maaaring matuto tungkol kay Jesucristo at sa layunin ng mga templo habang pinagmamasdan ang mga orihinal na likhang sining tungkol sa buhay at mga turo ni Cristo.

Inaanyayahan ang mga pamilya at indibidwal sa lahat ng edad at pinagmulan na pumunta at masiyahan sa libreng tour sa Center kasama ang isa sa aming mga volunteer, o maglakad-lakad lamang at pagmasdan ang magagandang sining at madama ang kapayapaan sa lugar.

Ang Family History Library

Ang Family History Library ay isang pasilidad kung saan ang lahat ay maaaring matuto nang higit pa tungkol sa kasaysayan ng kanilang pamilya at makadama ng kagalakan habang tinutuklas, tinitipon, at kinokonekta nila ang kanilang pamilya - sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.

May mga dalubhasang research specialist na palaging nariyan para magbigay ng libreng personal na tulong habang sinasaliksik mo ang iyong mga ninuno at binubuo ang iyong family tree.

Paparating na mga Kaganapan

May iba't ibang mga kaganapan ay idinaraos sa buong taon. Ang mga bisita sa lahat ng edad ay malugod na inaanyayahan at hinihikayat na dumalo sa mga debosyonal, mga musical event, at mga aktibidad na itinataguyod ng Italy Rome Temple Square. Ang lahat ng mga kaganapan ay libre at bukas sa publiko.

Walang maipakitang kaganapan!

Iba pang mga pasilidad

Kabilang sa Rome Temple complex ang iba't ibang gusali na panrelihiyon ang pangkultura. Tingnan sa ibaba para sa partikular na impormasyon tungkol sa bawat isa sa mga ito.

Ang Rome Italy Temple

Ang pangunahing layunin ng templo ay magbigay ng mga ordenansa at pagpapala sa mga miyembro sa Italy. Ang Rome Italy Temple ay itinuturing na literal na bahay ng Panginoon ng mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

Mga Botanical Garden at Flowing Fountain

Makadarama ka ng kapayapaan habang naglalakad-lakad ka para maamoy ang halimuyak ng libu-libong mga bulaklak at marinig ang pag-agos ng tubig sa mga fountain.

Patron Housing

Available ang patron housing para sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na naglalakbay ng malalayong distansya upang sumamba sa templo.

Rome Temple Visitors 'Center

 Via di Settebagni, 354, Rome, 00139

(39) 06-9480-5138 

TempioDiRoma.org

Lunes-Linggo: 9:00 – 21:00

Libre ang Parking. Hindi kailangan ng tiket o magbayad para makapasok.

 

Tagalog