Bisitahin ang Rome Italy Temple Square

Halika at tingnan ang magagandang hardin at sining, at damhin ang kapayapaang hatid ng bakuran ng Templo. Mamangha sa mga natatanging sining sa Visitors' Center at kausapin ang aming magigiliw na volunteer. Malugod na inaanyayahan ang mga pamilya at indibiduwal sa lahat ng edad.

Visitors' Center

Umberto Realino sa Konsiyerto sa Templo

Mangyaring samahan kami sa 18:00 sa Hunyo 22 sa Rome Italy Temple Visitors' Center para sa hindi kapani-paniwalang konsiyerto kasama si Umberto Realino.

Lahat ay iniimbitahan. Libre ang pagpasok at paradahan.

Mga Kaganapan sa Rome Temple

17,255,394+

Miyembro ng Simbahan sa Buong Mundo

28,409+

Mga Miyembro sa Italy

94+

Mga kongregasyon sa Italya

1

Templo sa Italya
Visitors' Center

Halika at Bisitahin ang Rome Temple Visitors' Center

Inaanyayahan ka naming bumisita kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan at magkaroon ng karanasanang nakasentro kay Cristo na nagbibigay-kaalaman, nagbibigay-inspirasyon, kawili-wili, at masaya! Tumuklas at matuto mula sa mga interactive na aktibidad.

FamilySearch Library

Ang Family History Library

Ang Family History Library ay isang pasilidad kung saan ang lahat ay maaaring matuto nang higit pa tungkol sa kasaysayan ng kanilang pamilya at makadama ng kagalakan habang tinutuklas, tinitipon, at kinokonekta nila ang kanilang pamilya - sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.

May mga dalubhasang research specialist na palaging nariyan para magbigay ng libreng personal na tulong habang sinasaliksik mo ang iyong mga ninuno at binubuo ang iyong family tree.

Rome Italy Temple

Ang Rome Temple ay ang unang templo na itinayo sa Italy. Ang pagtatayo nito ay inanunsyo noong 2008. Ang bakuran ng templo ay naglalaman ng isang magandang hardin ng puno ng olibo at mga reflection pool.

Dumating ang mga bisita mula sa buong mundo sa sagradong lugar na ito para sa kagandahan at kahalagahan nito sa relihiyon. Ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagsasagawa ng mga sagradong seremonya ng relihiyon sa loob ng templo upang ilapit ang kanilang sarili sa Diyos, habang maraming turista ang nasisiyahan sa pagbisita sa bakuran ng templo at sa Visitors' Center. Mayroong isang bagay para sa lahat sa Templo ng Roma.

Tagalog