Kontakin Kami

Ang campus ng Rome Temple ay pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga gusaling ito ay nagsisilbi sa iba't ibang layunin sa pagsamba, edukasyon, at pagtulong sa iba na maging mas malapit sa isa't isa at kay Kristo. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa alinman sa aming mga pasilidad upang makakuha ng higit pang impormasyon.

Rome Temple

Ang Rome Italy Temple ang tampok na gusali ng lugar, kung saan ang mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay nagsasagawa ng mga sagradong seremonya, natututo, at mas napapalapit sa Diyos. Ang mga bisita at turista naman ay maaaring maglakad-lakad sa bakuran at bisitahin ang Visitors' Center, tanging ang mga miyembrong dumadalo sa mga seremonyang ito ang maaaring makapasok sa Templo.

Para sa karagdagang impormasyon magklik dito.

Rome Temple

 Via di Settebagni 376 Rome, RM, Italy

 (39) 06-9480-5050

Mga Iskedyul ng Ordinansa at Impormasyon para sa mga Patron

 

Visitors’ Center

Ang Visitor's Center ay nagbibigay ng mga libreng tour na pinamumunuan ng magigiliw na missionary guide. Sila ay mga volunteer na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo para maglingkod sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang mga missionary na ito ay ekspertong gabay na tutulong sa iyo na magkaroon ng isang personal at natatanging karanasan.

Para sa karagdagang impormasyon magklik dito.

Rome Temple Visitors 'Center

 Via di Settebagni 354 Rome, RM, Italy

(39) 06-9480-5138 

TempiodiRoma.org

Lunes hanggang Linggo: 9:00 – 21:00

Libre ang Parking. Hindi kailangan ng tiket o magbayad para makapasok.

Family Search Library

Ang FamilySearch Library sa Rome Temple ay umaakit ng mga bisita mula sa buong mundo na pumupunta para maghanap ng impormasyon tungkol sa kanilang mga ninuno. Nag-aalok ang center ng libreng access sa genealogical data para sa bilyun-bilyong namatay na mga ninuno mula sa buong mundo. Ang Rome FamilySearch Library ay isang libreng mapagkukunan ng komunidad at lahat ay malugod na darating at gamitin ito.

Rome FamilySearch Center

 Via di Settebagni 354, Rome, Italy

(069) 480-5079

Martes, Huwebes, Biyernes:

9:30 am – 12:30 pm at 3:30pm – 7:00pm

Sabado: 9:30 am - 12:30 pm

May Malinis na Banyo at Libreng Parking.

Patron Housing

Available ang patron housing para sa mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints na naglalakbay ng malalayong distansya upang sumamba sa Templo.

Ang mga miyembro ng Simbahan na gustong makipag-ugnayan sa Patron Housing o sa Distribution Center ay maaaring gumamit ng contact information para sa templo gaya ng nakalista.

Patron Housing

 Via di Settebagni 376 Rome, RM, Italy

+39-06-9480-5145