Iskedyul at Impormasyon ng Sesyon ng Rome Italy Temple

Mga miyembro lamang ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ang karapat-dapat na magkaroon isang temple recommend maaaring pumasok sa mga templo. Mangyaring tingnan sa ibaba para sa pagkakaroon ng sesyon sa templo.

Mga Madalas Itanong

Ang templo ay ang bahay ng Panginoon. Ang mga Templo ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw ay mga lugar ng pag-aaral, pagsamba, at kung saan ang mga miyembro ng Simbahan ay nangangako sa Diyos na mamuhay nang marangal at sundin ang Kanyang mga utos sa bawat aspeto ng kanilang buhay.

Ang pagdalo sa templo ay nakalaan para sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na karapat-dapat na magkaroon ng rekomendasyon sa templo. Lahat, anuman ang paniniwala, ay malugod na libutin ang bakuran ng templo o sentro ng mga bisita! Halika at tingnan ang magagandang hardin sa bakuran ng templo na nagtatampok ng mga puno ng oliba sa pagitan ng 400 at 500 taong gulang.

Para sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw, ang mga templo ang pinakasagradong lugar sa mundo. Sa loob ng mga templo, ang mga miyembro ng Simbahan ay gumagawa ng dalawang panig na pangako sa Diyos na mamuhay nang marangal. Bilang kapalit, ipinangako ng Ama sa Langit ang mga pagpapala ng proteksyon at iba pang walang hanggang kahalagahan. Ang mga pangakong ito ay ginawa sa panahon ng mga seremonya sa ilalim ng kapangyarihan at awtoridad ng Diyos, o ang priesthood. Kabilang sa mga seremonya sa templo ang pagsasagawa ng mga pagbibinyag sa ngalan ng mga patay, ang endowment, at mga pagbubuklod kung saan ang mga pamilya ay nagkakaisa magpakailanman at maaaring manatiling isang pamilya pagkatapos ng kamatayan.