Ang Rome Italy Temple

Ang pangunahing layunin ng templo ay maglaan ng mga ordenansa at pagpapala sa mga miyembro sa Italy. Ang Rome Italy Temple ay itinuturing na literal na bahay ng Panginoon ng mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

0
13082

Patron Housing

Available ang patron housing para sa mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na naglalakbay nang malayo para...

0
10820