Kasaysayan ng Rome Temple Visitors' Center

Christus Statue Silhouette at the Rome Italy Temple Visitors' Center
2019 - 2020

Anziano at Sorella Euvrard

“Inaanyayahan ko kayong buklatin ang mga pahinang naglalarawan ng dakilang pakikipagsapalaran sa huling dalawang taon sa Rome Temple Visitors' Center. Gaya ng lagi kong sinasabi, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay ang mga relasyong nalilikha natin sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, ito ang magiging isa sa ilang mga bagay na dadalhin natin sa kabilang buhay. Ang aming pangunahing paniniwala ay ang mga relasyon ay maaaring maging walang hanggan!”

– Anziano Euvrard

2021 - 2022

Carmelo at Isabella Persico

“Noong Disyembre 2020, kami ay, hindi inaasahan, tinawag na maglingkod sa isang 2-taong misyon bilang mga direktor ng Rome Temple Visitors Center… Alam namin ang tiwala na ibinigay Niya sa amin na tulungan ang Kanyang mga anak na madama ang Kanyang pagmamahal at mas mapalapit sa Kanyang Anak na si Hesukristo. Hangarin din namin na piliin ng mga pumupunta sa Visitors Center na tanggapin ang matamis at maamong paanyaya ng Tagapagligtas na nagsasabing, 'Lumapit ka sa Akin.'”

– Carmelo at Isabella Persico