Pianist playing a piece on a grand piano at a concert, seen from the side.

Ang Rome Temple Visitors Center ay nalulugod na ipakita, Sabado, Pebrero 26 sa 19.00, isang musikal na kaganapan na inspirasyon ng tema ng walang hanggang pag-ibig.

Kapag iniisip natin ang malalim na damdaming ito ng kaluluwa, na nagbigay inspirasyon sa mga makata at artista sa lahat ng panahon, hindi natin maiwasang isipin ang dakila at di-masusukat na pagmamahal na taglay ng Ama sa Langit at ng Kanyang Anak na si Jesucristo para sa bawat isa sa atin, na Kanyang mga anak, dahil sila ang unang nagmahal sa atin.

Ang mga musikal na piyesa na pinili ay isang mensahe tungkol sa kawalang-hanggan ng pag-ibig na nagtagumpay sa mga tali ng kamatayan. Salamat sa ating Tagapagligtas na si Jesucristo at sa mga tipan ng kanyang Ebanghelyo, maaaring magkaisa ang mga pamilya sa walang hanggang bigkis ng pagmamahal at kaligayahan.

Lahat ay iniimbitahan

Libreng pagpasok at paradahan.

Kinakailangan ang pinahusay na green-pass at FFP2 mask.