Ang Rome Italy Temple

Ang pangunahing layunin ng templo ay magbigay ng mga ordenansa at pagpapala sa mga miyembro sa Italy. Ang Rome Italy Temple ay itinuturing na literal na bahay ng Panginoon ng mga miyembro ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw.

0
4891

Mga Botanical Garden at Flowing Fountain

Madarama mo ang kapayapaan habang naglalakad ka sa mga landas upang maranasan ang amoy ng libu-libong mga bulaklak at marinig ang umaagos na tubig mula sa stream na dumadaloy mula sa fountain patungo sa fountain.

0
2626

Patron Housing

Available ang patron housing para sa mga miyembro ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw na naglalakbay ng malalayong distansya sa…

0
656