Bisitahin ang Rome Italy Temple Square

Halika at tingnan ang magagandang hardin at sining, at damhin ang kapayapaang hatid ng bakuran ng Templo. Mamangha sa mga natatanging sining sa Visitors' Center at kausapin ang aming magigiliw na volunteer. Malugod na inaanyayahan ang mga pamilya at indibiduwal sa lahat ng edad.

Pasko

Rome Temple Christmas Celebrations

Come and see beautiful Nativity Displays celebrating the birth of the Savior Jesus Christ, join us for the holiday performances, or enjoy a moment of peace walking the temple grounds this Christmas season at the Rome Temple.

Christus Silhouette

Mga Kaganapan sa Rome Temple

16,565,036+

Miyembro ng Simbahan sa Buong Mundo

27,486

Mga Miyembro sa Italy

95

Kongregasyon

1

Templo
Visitors' Center

Halika at Bisitahin ang Rome Temple Visitors' Center

Inaanyayahan ka naming bumisita kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan at magkaroon ng karanasanang nakasentro kay Cristo na nagbibigay-kaalaman, nagbibigay-inspirasyon, kawili-wili, at masaya! Tumuklas at matuto mula sa mga interactive na aktibidad.

FamilySearch Library

Ang Family History Library

Ang Family History Library ay isang pasilidad kung saan ang lahat ay maaaring matuto nang higit pa tungkol sa kasaysayan ng kanilang pamilya at makadama ng kagalakan habang tinutuklas, tinitipon, at kinokonekta nila ang kanilang pamilya - sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap.

May mga dalubhasang research specialist na palaging nariyan para magbigay ng libreng personal na tulong habang sinasaliksik mo ang iyong mga ninuno at binubuo ang iyong family tree.

Inspirasyon at Balita

Alamin ang tungkol sa mga kaganapan kamakailan at magbasa ng mga artikulo na nauugnay sa Temple site.

Rome Italy Temple

Ang Rome Temple ay ang unang templo na itinayo sa Italy. Ang pagtatayo nito ay inanunsyo noong 2008. Ang bakuran ng templo ay naglalaman ng isang magandang hardin ng puno ng olibo at mga reflection pool.

Ang mga bisita mula sa buong mundo ay nagpupunta sa sagradong lugar na ito dahil sa kanyang angking kagandahan at kahalagahan sa relihiyon. Ang mga miyembro ng Simbahan ay nagsasagawa ng mga sagradong seremonyang panrelihiyon sa loob ng templo para mas mapalapit sila sa Diyos, habang ang mga turista ay nasisiyahan sa pagbisita sa baukran ng templo at sa Visitor's Center. Ang Rome Temple ay may maihahandog para sa lahat.

Tagalog