Τελευταίο παρελθόν Εκδηλώσεις

Γενική Συνέλευση

ChurchOfJesusChrist.org Σε σύνδεση

General Conference, a biannual broadcast centered on Jesus Christ and His gospel, is an incredible opportunity to listen to God's…

Ελληνικά